18.03.2019.
   339
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute (Viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
URED GRADONAČELNIKA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/19-01/06
URBROJ: 2176/06-11/1-19-5

Petrinja, 18.03.2018. godine

 

PREDMET: Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute

 

 1. Viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke.
 2. Opis poslova:

Obavlja poslove takvog stupnja složenosti koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela.

Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika.

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

Stupanj stručne komunikacije uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

 

Obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove protokola koji obuhvaćaju organizaciju i provođenje ceremonijala kojemu je nazočan gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika, pročelnici gradskih upravnih tijela i druge osobe koje predstavljaju Grad za vrijeme svečanih i radnih posjeta te drugih primanja. Obavlja poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe strategije prezentiranja informacija i odnosa s javnošću, poslove medijskog i promidžbenog i drugog prezentiranja aktivnosti gradonačelnika i rada gradske uprave, poslove pripreme istupa gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, poslove suradnje Grada Petrinje s institucijama Republike Hrvatske, županijama i gradovima i nevladinim organizacijama, te organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu, a u područjima od zajedničkog interesa. Obavlja poslove izrade programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala te koordinacije organiziranja tribina, savjetovanja i seminara o pitanjima značajnim za Grad.

Sudjeluje u organizaciji i pripremi sastanaka te prijema delegacija vezanih za poslove lokalne, regionalne i međunarodne suradnje.

Obavlja složenije stručne poslove odnosno  priprema stručna mišljenja i analizu dokumentacije vezane za poslove suradnje.

Odgovoran je za pravovremenu pripremu i dostavu pročelniku Ureda gradonačelnika materijala za sjednice Gradskog vijeća, Kolegija gradonačelnika i njihovih radnih tijela, kao i tekstova usvojenih akata (u pisanom i elektronskom obliku) iz svojeg djelokruga rada.

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama gradonačelnika i pročelnika.

 1. Podaci o plaći:

 Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,35) i osnovice za izračun plaće.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 26 od 15.03.2019. godine.

Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 23.03.2019. godine.

 

 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem

pisanog testiranja i intervjuom.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 

 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

 1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/10 – pročišćeni tekst),
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr. i 123/17),
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18),
 4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
 5. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
 1. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15),
 2. Zakon o medijima („Narodne novine“, broj 59/04, 84/11 i 81/13),
 3. Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 153/09, 84/11,94/13, 136/13),
 1. Zakon o elektroničkim komunikacijama  („Narodne novine“, broj 73/08, 90/11,
 2. Statut Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 14/13, 52/14, 68/17, 09/18, 13/18 – ispr. i 59/18),
 3. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 67/16).

 

Propisi pod rbr. 1. – 9. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr) a propis pod rbr. 10 - 11. na web stranici Grada (www.petrinja.hr).

 

 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na web stranici Grada i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni oglas navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

                                     PRIVREMENA PROČELNICA

Valentina Gajšek, dipl.politolog

 

 

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr