18.03.2019.
   306
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute (Vježbenik – viši referent za komunalnu infrastrukturu)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-03/19-01/02
URBROJ: 2176/06-09/1-19-5

Petrinja, 18.03.2018. godine

 

PREDMET: Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute

 

 1. Vježbenik – viši referent za komunalnu infrastrukturu - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik građevinske ili tehničke struke..
 2. Opis poslova:

Obavlja poslove takvog stupanja složenosti koji uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

Stupanj samostalnosti koji uključuje redovan nadzor nadređenog službenika te njegove upute za rješavanje relativno složenih stručnih problema;

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti.

Prati realizaciju ugovora o obavljanju određenih usluga u području komunalnih djelatnosti; prati rad gradskih komunalnih poduzeća iz oblasti komunalnog gospodarstva; vodi poslove u svezi prijevoza putnika u javnom prometu; poslove u svezi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Petrinje; vodi poslove u svezi autotaksi prijevoza; vodi poslove u svezi uređenja prometa na području Grada (planiranje i regulacija prometa, koordinacija poslova s gradskim komunalnim poduzećem u svezi postavljanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije).

Sudjeluje u postupcima pripremi i provedbe davanja koncesija, prati relizaciju ugovor o koncesijama iz nadležnosti Odjela, vodi evidencije koncesija te provodi postupke i poduzima druge radnje u svezi koncesija.

Izrađuje posebne uvjete za građenje građevina, izrađuje potvrde glavnih projekata ili ih rješnjem odbija, a sve sukladno zakonskim propisima koji reguliraju područje prostornog uređenja i gradnje.

Sudjeluje u pripremi i provedbi natječaja za održavanje komunalne infrastrukture i natječaja za prijevoz pokojnika koji se provode na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Sudjeluje u postupcima pripreme i provedbe natječaja za davanje u zakup javnih površina.

Surađuje s nadležnim trgovačkim društvima u svezi održavanja komunalne infrastrukture.

Prati propise iz područja komunalnog gospodarstva, izrađuje nacrte i prijedloge akata za Gradsko vijeće, Gradonačelnika ili njihova radna tijela iz nadležnosti Upravnog odjela.

Sudjeluje u izradi nacrta programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Obavlja poslove prikupljanja podataka, njihove analize i obrade, o čemu izrađuje potrebna izvješća u svezi djelokruga poslova radnog mjesta.

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama pročelnika.

 1. Podaci o plaći:

 Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,00) i osnovice za izračun plaće.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 26 od 15.03.2019. godine.

Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 23.03.2019. godine.

 

 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem

pisanog testiranja i intervjuom.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 

 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr. i 123/17),
 1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18),
 2. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
 3. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
 4. Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13 i 20/17),
 5. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17 i 114/18),
 6. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18).

Propisi pod rbr. 1. –  7. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).

 

 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na web stranici Grada i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni oglas navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

PRIVREMENA PROČELNICA

Vera Kaurin, dipl.iur.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr