04.07.2019.
   193
NATJEČAJ
Odluka o provođenju natječaja za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Petrinje (M. Srnaka 51)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADONAČELNIK          

 

Na temelju članka 36. stavak 1. točka 8. Statuta Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 14/13, 52/14, 68/17, 9/18, 13/18 – ispr. i 59/18), u skladu s člankom 3. Odluke o stjecanju, upravljanju, korištenju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Petrinje („Službeni vjesnik“ broj 33/10, 06/15, 32/15 i 29/18), članka 37. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 04/12), Programa prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Petrinje za 2019. godini („Službeni vjesnik“, broj 70/18), u svezi sa člankom 2. Odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje i objavi javnog natječaja KLASA: 943-01/19-01/28, URBROJ:2176/06-01-19-5 od 04.06.2019. godine, Gradonačelnik Grada Petrinje dana 02.07.2019. godine donio je

 

O D L U K U

o provođenju natječaja za prodaju poslovnog prostora
 u vlasništvu Grada Petrinje

 

Članak 1.

Provest će se javni natječaj radi prikupljanja pisanih ponuda za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Petrinje:

  1. Objekt Gradska stolarija, Petrinja, M. Srnaka 51, poslovni prostor u Petrinji, Mije Srnaka 51 (objekt bivšeg trgovačkog društva Gradska stolarija d.o.o.) označen kao nekretnina na k.č.br. 1139, u k.o. Petrinja, upisana u ZK uložak broj 9794, površine 5965 m2, energetski certifikat: razred G

            Za početnu prodajnu cijenu određuje se iznos od 655.000,00 kuna.

 

 Članak 2.

Rok za dostavu ponuda za kupnju poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je 15 dana od prvog slijedećeg dana od dana objave natječaja.

 

Članak 3.

Tekst natječaja nalazi se u prilogu ove odluke i njezin je sastavni dio.

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i internet stranici Grada Petrinje, a obavijest o objavljenom natječaju u "Večernjem listu".

       

Članak 4.

U Povjerenstvo za provođenje natječaja iz članka 1. ove Odluke, imenuju se:

  1. Ante Marić, dipl.ing.agr., predsjedik
  2. Zlata Jajčinović, struč.spec.oec., članica
  3. Silvija Piškur, dipl.iur., članica

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADONAČELNIK

 

KLASA: 943-01/19-01/28
URBROJ: 2176/06-02-19-8

Petrinja, 02.07.2019. god.

GRADONAČELNIK

Darinko Dumbović

 

 

Dokumentacija:
Tekst natječaja
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr