18.07.2019.
   254
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijam vježbenika – podaci i upute (Samostalni upravni referent za administrativne ovrhe)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-03/19-01/17
URBROJ: 2176/06-09/1-19-5

Petrinja, 18.07.2019. godine

 

PREDMET: Javni natječaj za prijam vježbenika – podaci i upute

 

 1. Samostalni upravni referent za administrativne ovrhe - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke.
 2. Opis poslova:

Obavlja poslove takvog stupnja složenosti koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar

upravnoga tijela.

Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika.

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.

Stupanj stručne komunikacije uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

 

Vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u svezi administrativnih ovrha komunalne naknade, vodne naknade, komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru po dostavljenoj dokumentaciji od strane upravnog odjela nadležnog za financije; prati propise koji se odnose na administrativne ovrhe, vodi evidencije u svezi administrativnih ovrha.

Sudjeluje u postupcima pripreme dokumentacije za nadmetanje u svezi davanja koncesija i izradi ugovora o koncesijama iz nadležnosti Odjela.

Priprema i sudjeluje u provedbi natječaja za davanje u zakup javnih površina.

Sudjeluje u pripremi i provedbi natječaja za održavanje komunalne infrastrukture koji se provode na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Sudjeluje u pripremi i prijavi programa za razvoj, izrađuje nacrte i prijedloge akata za Gradsko vijeće, Gradonačelnika ili njihova radna tijela u svezi s poslovima iz djelokruga rada Odjela.

Obavlja poslove prikupljanja podataka, njihove analize i obrade, o čemu izrađuje potrebna izvješća u svezi djelokruga poslova radnog mjesta.

Sudjeluje u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz nacionalnih izvora i fondova Europske unije.

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama pročelnika.

 1. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,40) i osnovice za izračun plaće.

 

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 68  od 17.07.2019. godine.

Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 01.08.2019. godine.

 

 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem

pisanog testiranja i intervjuom.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 

 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08,  61/11 i 4/18 - Uredba),
 3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
 4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
 5. Opći porezni zakon („Narodne novine“, broj 115/16 i 106/18),
 6. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18).

 

Propisi pod rbr. 1. – 6. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).

 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni natječaj navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

PRIVREMENA PROČELNICA

Vera Kaurin, dipl.iur.

 

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr