24.04.2017.
   390
NATJEČAJ
Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Petrinje za 2017.REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

KLASA: 402-01/16-01/10
URBROJ: 2176/06-02-17-7
Petrinja, 25. travanj 2017.


Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga
iz Proračuna Grada Petrinje za 2017.

 1. Grad Petrinja, Upravni odjel za društvene djelatnosti poziva udruge koje su programski usmjerene na organizaciju manifestacija.

 2. Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt ili program :

  Programsko područje – Program gradskih manifestacija
  Organizacija kulturno-zabavnih programa: glazbenih, scenskih, dramskih, likovnih, literarnih i inih sadržaja
  Programi obilježavanja dana sela/naselja na području Petrinje, obilježavanja državnih praznika i vjerskih blagdana zaključno sa 31.prosinca, Dan državnosti, Ljeto u Petrinji, Lovrenčevo 2017., Dječji tjedan, Prosinačka događanja i Doček Nove godine
  Nove, inovativne manifestacije koje bi poboljšale turističku ponudu Grada Petrinje

 3. Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2017. godinu je 400.000,00 kuna.
  Za financiranje Programskog područja ovog Natječaja planiran je iznos od 400.000,00 kuna.
  Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 1.000.00 kuna, a najveći 20.000,00. kuna. U ovom području planira se sklopiti najmanje 10, a najviše 30 ugovora o provedbi projekata.

  U ovom području rok trajanja izvođenja programa je do 31.prosinca 2017.

 4. Natječaj je otvoren od 24.4.2017. do 24.5.2017. godine

 5. Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program ili projekt po manifestaciji u okviru Programskog područja ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31.12.2017.godine.
  Ista udruga može biti partner na više projekata i programa unutar prioritetnih područja Natječaja.

  Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga sa sjedištem u Petrinji zaključno s danom objave Natječaja, koja je programski usmjerena na rad u područjima, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

  Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:
  1. Obrazac opisa programa ili projekta
  2. Obrazac proračuna programa ili projekta
  3. Obrazac izjave o financiranim projektima
  4. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo)
  5. dokaz o području djelovanja-preslika ovjerenog statuta udruge prijavitelja i partnera
  6. dokaz o registraciji (izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske, odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra u koji se upisuju druge pravne osobe kada su prihvatljivi prijavitelji ili njegova preslika), ne stariji od tri mjeseca do dana raspisivanja Natječaja iz kojeg je vidljivo da prijavitelj djeluje onoliko vremena od dana registracije do dana raspisivanja koliko je to propisano uvjetima natječaja.
   Važna napomena: Izvadak iz registra udruga može zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge u registru udruga,
  7. dokaz o transparentnom financijskom poslovanju koji za obveznike dvojnog knjigovodstva više nije potrebno prilagati jer sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14) financijski izvještaji za obveznike dvojnog knjigovodstva su dostupni u Registru neprofitnih organizacija dok je za obveznike jednostavnog knjigovodstva potrebno priložiti Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela koja je usvojena od zakonskog zastupnika podnositelja i presliku Knjige prihoda i rashoda i Knjige blagajne,
  8. potvrda o nepostojanju duga po javnim davanjima iz Porezne uprave,
  9. zadnji zapisnik s održane Skupštine udruge
   * Udruge koje su se javljale na Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga iz Proračuna Grada Petrinje za 2017. raspisanog 30. siječnja 2017. nisu dužni dostavljati dokumentaciju od broja 5. nadalje.

 6. Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Natječaje detaljno je opisano u Pravilniku o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva za opće dobro.

 7. Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Petrinje www.petrinja.hr .
  Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

  Grad Petrinja
  Gundulićeva 2, 44250 Petrinja
  Javni natječaj za financiranje projekata i programa
  udruga iz Proračuna Grada Petrinje 2017.
  Programsko područje manifestacije
  „Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta”

  Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Pravilniku i Uputama.

  Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju formalne uvjete Natječaja.

 8. Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti na tel. 515-239, te elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: udruge@petrinja.hr.
  U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr