19.09.2019.
   229
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem namještenika – podaci i upute (domar - ložač)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
STRUČNA SLUŽBA GRADA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/19-01/19
URBROJ: 2176/06-04/1-19-5

Petrinja, 19.09.2019. godine

 

PREDMET: Javni natječaj za prijem namještenika – podaci i upute

 

  1. Domar - ložač - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, srednja stručna sprema, energetičar toplinskih postrojenja ili druge tehničke struke.
  1. Opis poslova:

Obavlja poslove takvog stupnja složenosti  koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji  zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, obrtničkih i drugih struka.

Stupanj odgovornosti  uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke.

Vodi brigu o funkcioniranju sustava za centralno grijanje, o ispravnosti dimnjaka u kotlovnici, te vodi brigu o količini ekstra-lakog loživog ulja u spremniku.

Obavlja sitnije popravke u zgradi Gradske uprave, vodi brigu o elektro i vodovodnim instalacijama, brine se o servisiranju protupožarnih aparata, vodi evidenciju o izrađenim i izdatim ključevima zgrade Gradske uprave i pojedinih ureda, po potrebi mijenja neispravne brave na vratima i ormarima i naručuje izradu kopija ključeva, vodi brigu o nesmetanom funkcioniranju klimatizacijskih uređaja  u uredima.

Po potrebi preuzima i dostavlja poštanskom uredu poštu gradske uprave te obavlja i druge pomoćno- tehničke poslove po nalogu pročelnika.

  1. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15, 20/15 ispr., 18/16 i 25/19) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (1,30) i osnovice za izračun plaće.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 88 od 18.09.2019. godine.

Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 26.09.2019. godine.

 

  1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjuom.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 

  1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18 – Uredba Vlade Republike Hrvatske),
  3. Statut Grada Petrinje (“Službeni vjesnik“ broj 14/13, 52/14, 68/17, 09/18, 13/18 - ispr. i 59/18),
  4. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Petrinje (“Službeni vjesnik“ broj 67/16 i 25/19).

Propisi pod 1 – 2 mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr), a propisI pod rbr. 3 - 4 na web stranici Grada Petrinje(www.petrinja.hr).

 

  1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na web stranici Grada i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni oglas navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ivan Begić, dipl.iur.

 

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr