24.10.2019.
   199
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem vježbenika - podaci i upute (viši stručni suradnik za poslove Gradonačelnika)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
URED GRADONAČELNIKA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-03/19-01/05
URBROJ: 2176/06-11/1-19-5

Petrinja, 24.10.2019. godine

 

PREDMET: Javni natječaj za prijem vježbenika – podaci i upute

 

 1. Vježbenik - 1 izvršitelj/izvršiteljica, magistar struke ili stručni specijalist politološke ili novinarske struke za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za poslove Gradonačelnika.

 2. Opis poslova:

  Obavlja poslove takvog stupnja složenosti  koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela.

  Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika.

  Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.

  Stupanj stručne komunikacije uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

  Obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Kolegija i drugih radnih tijela gradonačelnika (poslovi u svezi sa pripremom i organizacijom te sazivanjem sjednica, izradom i dostavom skraćenih zapisnika, stručnom obradom materijala – izrada prijedloga, mišljenja i zaključaka).

  Prikuplja podatke i priprema, sukladno napucima čelnika tijela, polugodišnja i godišnja izvješća o radu gradonačelnika.

  Priprema pisane odgovore na vijećnička pitanja postavljena gradonačelniku na sjednicama Gradskog vijeća.

  Pruža informacije strankama o upravnim tijelima Grada nadležnim za rješavanje njihovih zahtjeva, izrađuje poslovne dopise za gradonačelnika.

  Vodi brigu o pravilnom vođenju evidencije o rezerviranim terminima za gradske manifestacije, protokolarne i radne sastanke gradonačelnika i njegovih zamjenika.

  Vodi brigu o osiguranju termina za korištenje Gradske vijećnice.

  Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga po nalogu i uputama gradonačelnika i pročelnika.

 3. Podaci o plaći:

  Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15, 20/15 ispr.,18/16 i 25/19) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,35) i osnovice za izračun plaće.

  Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 101 od 23.10.2019. godine.

  Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 31.10.2019. godine.

 4. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjuom.

  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

  Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

  Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 5. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
  1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/10 – pročišćeni tekst),
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr. i 123/17),
  3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18),
  4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
  5. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
  6. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18),
  7. Statut Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 14/13, 52/14, 68/17, 09/18, 13/18 – ispr. i 59/18),
  8. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 67/16).

   Propisi pod rbr. 1. –  6. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr) a propis pod rbr. 7 - 8. na web stranici Grada (www.petrinja.hr).
 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na web stranici Grada i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

  Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni oglas navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

PRIVREMENA PROČELNICA

Valentina Gajšek, dipl. politolog

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr