07.07.2017.
   468
NATJEČAJ
JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADONAČELNIK

Ivana Gundulića 2
44250 Petrinja

KLASA: 943-01/16-01/85
URBROJ: 2176/06-02-17-6

Petrinja, 3.7.2017. godine                                                    

Na temelju članka 12. Odluke o stjecanju, upravljanju, korištenju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Petrinje (Službeni vjesnik broj 33/10., 6/15. – dalje u tekstu: Odluka), a u vezi s člankom 49. stavkom 4. točke 7. Statuta Grada Petrinje (Službeni vjesnik broj 14/13., 52/14.) Gradonačelnik Grada donosi sljedeću

O D L U K U

o javnom natječaju u svrhu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje
(zemljište izvan građevinskog područja, k. o. Mošćenica)

Članak 1.

Utvrđuje se da je Odlukom Gradonačelnika Grada Petrinje od 23. rujna 2017.godine (KLASA: 943-01/16-01/85, URBROJ: 2176/06-02-16-1) započet postupak radi prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje, a koje se nalaze u k.o. Mošćenica.

Ovom Odlukom utvrđuje se tekst javnog natječaja i imenuje Stručno povjerenstvo koje će provesti postupak.

Nekretnine se prodaju u javnonatječajnom postupku putem zatvorenih ponuda, a isti se objavljuje u dnevnom listu (Večernji list), na oglasnoj ploči Grada Petrinje i internetskim stranicama Grada Petrinje.

Članak 2.

Utvrđuje se tekst:

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje

 1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje ZEMLJIŠTE (IZVAN GRANICA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA):

Redni broj

Oznaka zemljišta (kč.br.)

ZK uložak

Površina (m2)

k.o.

1

306/2 Oranica u Poljani

1950

5654

Mošćenica

2

310/2 Oranica u Poljani

1951

4992

Mošćenica

3

311/2 Oranica u Poljani

1823

5668

Mošćenica

4

305/1B Oranica u Poljani

153

1741

Mošćenica

5

307 Oranica u Poljani

153

47

Mošćenica

6

308 Oranica u Poljani

153

126

Mošćenica

7

309 Oranica u Poljani

153

342

Mošćenica

8

312 Oranica u Poljani

153

813

Mošćenica

9

313 Oranica u Poljani

153

162

Mošćenica

10

314 Oranica u Poljani

153

79

Mošćenica

Zemljište se nalazi uz područje Poslovne zone Mošćenica – Poljana i nema pristup javnoj prometnoj površini.

Podaci iz zemljišne knjige i katastra zemljišta su usklađeni.

Početna kupoprodajna cijena iznosi 35.900,00 kn (tridesetpetisućadevetsto kuna).

Sve nekretnine koje su predmet ovoga natječaja moguće je kupiti zajednički i svaka ponuda mora se odnositi na sva zemljišta koja su predmet prodaje.   

 1. Nekretnine (zemljište) se prodaju u viđenom stanju te su isključeni svi naknadni prigovori ponuditelja.

 2. Rok za dostavu pisanih ponuda za kupnju nekretnina je 15 dana računajući od prvog sljedećeg dana po objavi obavijesti o natječaju u dnevnim novinama.

 3. Na natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

 4. Ponuditelji su prilikom podnošenja ponuda na natječaj dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % utvrđene početne cijene nekretnine (3.590,00 kuna) na žiro - račun Grada Petrinje IBAN: HR 82 23900011832800009, pozivom na broj: HR 68 7889-OIB s naznakom "Jamčevina za Javni natječaj". Odabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

 5. Ponuda za kupnju nekretnina mora sadržavati:
  1. osobno ime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku, sjedište i OIB pravne osobe s naznakom odgovorne osobe u pravnoj osobi,
  2. broj žiro - računa ili tekućeg računa,
  3. ponuđenu cijenu za nekretnine (brojkama i slovima),
  4. dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  5. preslik domovnice ili osobne iskaznice (fizička osoba), preslik obrtnice (fizička osoba obrtnik), izvadak iz sudskog registra ne stariji od mjesec dana od dana javne objave natječaja (pravne osobe)
  6. dokaz o nepostojanju dugovanja prema Gradu Petrinji,
  7. dokaz o nepostojanju dugovanja prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Petrinje (Komunalac Petrinja d.o.o., Privreda d.o.o.).

 6. Temeljni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u odnosu na početnu cijenu. Ponude ispod utvrđene početne cijene neće se uzeti u obzir. U slučaju identičnih ponuda izbor najpovoljnije ponude izvršit će se usmenim nadmetanjem između ponuditelja koji su podnijeli identične ponude.

 7. Gradonačelnik Grada Petrinje će s najpovoljnijim  ponuditeljem sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine u roku od 30 dana od dana kada je najpovoljniji ponuditelj primio odluku o izboru.
 8. Plaćanje kupoprodajne cijene vrši se u roku od 15 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora na žiro - račun Grada Petrinje.

 9. Smatra se da je ponuditelj čija je ponuda prihvaćena, a koji ne sklopi ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine u propisanom roku, odnosno ne uplati kupoprodajnu cijenu, odustao od svoje ponude te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 10. Ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina vraća se u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 11. Ponude za kupnju nekretnine dostavljaju se u zatvorenim omotnicama, neposredno u Pisarnicu Grada ili preporučenom poštanskom pošiljkom uz naznaku "PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA (k.o. Mošćenica) – NE OTVARAJ !",na adresu: Grad Petrinja, Ulica Ivana Gundulića 2, 44250 Petrinja.

 12. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 13. Otvaranje ponuda za kupnju nekretnina održat će se dana 26. srpnja 2017. godine s početkom u 1200sati u Maloj vijećnici Grada Petrinje, Ivana Gundulića 2.

 14. Otvaranju ponuda mogu nazočiti ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici koji su svoja ovlaštenja (punomoći) dužni predati Stručnom povjerenstvu prije početka otvaranja ponuda.

 15. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 16. Grad Petrinja zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije obvezan prihvatiti niti jednu ponudu za kupnju nekretnina u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditeljima.

 17. Uvid u natječajnu dokumentaciju ponuditelji mogu izvršiti u roku za podnošenje ponuda u zgradi Gradske uprave Grada Petrinje, Ivana Gundulića 2 (soba 24) svakim radnim danom u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

Uvid u stanje nekretnine koja je predmet ovoga natječaja ponuditelji mogu izvršiti uz prethodnu najavu (tel. 044/515-248) u roku za podnošenje ponuda u vremenu od 10:00 do 13:00 sati.

III

Javni natječaj provest će Stručno povjerenstvo u sastavu:

 1. Ante Marić, predsjednik,
 2. Marijeta Grabovac Zec, članica i
 3. Igor Karaturović, član.

Stručno povjerenstvo dužno je u svom radu u potpunosti pridržavati se zakonskih propisa, akata i drugih odluka Grada Petrinje te o radu voditi Zapisnik i po završetku postupka dostaviti Gradonačelniku Zaključak s prijedlogom odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

  IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        GRADONAČELNIK

                                                                                                 Darinko Dumbović

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr