07.07.2017.
   354
NATJEČAJ
JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADONAČELNIK

Ivana Gundulića 2
44250 Petrinja

KLASA: 370-05/17-01/01
URBROJ: 2176/06-02-17-7

Petrinja, 6.7.2017. godine                                                    

Na temelju članka 12. Odluke o stjecanju, upravljanju, korištenju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Petrinje (Službeni vjesnik broj 33/10., 6/15. – dalje u tekstu: Odluka), a u vezi s člankom 49. stavkom 4. točke 7. Statuta Grada Petrinje (Službeni vjesnik broj 14/13., 52/14.) Gradonačelnik Grada donosi sljedeću

O D L U K U

o pokretanju postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje
i objavi javnog natječaja (stan u Petrinji, Vladimira Nazora 19)

Članak 1.

Pokreće se postupak prodaje sljedeće nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje:

 • STAN BROJ 4 – jednosoban stan na prvom katu građevine oznake 029/4 koji se sastoji od sobe, kuhinje s blagavaonicom, kupaonice s WC-om i ulaza, ukupne površine od 40,84 m2te spremišta od 1,28 m2 i drvarnice od 3,24 m2 u podrumu građevine, koji stan je upisan u Podulošku broj 5 ZK uloška broj 12179 u katastarskoj općini Petrinja (322989), na čest.kat.broj 313/1 K, u naravi stan koji se nalazi u zgradi mješovite uporabe u Petrinji, Ulici Vladimira Nazora 19 (etažno vlasništvo – E-5).

Nekretnina se prodaje temeljem javnog natječaja putem zatvorenih ponuda, a isti se objavljuje u dnevnom listu (Večernji list), na oglasnoj ploči Grada Petrinje i internetskim stranicama Grada Petrinje.

Članak 2.

Utvrđuje se tekst

JAVNOG NATJEČAJA

za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje
(stan u Petrinji, Vladimira Nazora 19)

 1. Predmet natječaja je kupoprodaja nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje :     
 • STAN BROJ 4 – jednosoban stan na prvom katu građevine oznake 029/4 koji se sastoji od sobe, kuhinje s blagavaonicom, kupaonice s WC-om i ulaza, ukupne površine od 40,84 m2te spremišta od 1,28 m2 i drvarnice od 3,24 m2 u podrumu građevine, koji stan je upisan u Podulošku broj 5 ZK uloška broj 12179 u katastarskoj općini Petrinja (322989), na čest.kat.broj 313/1 K, u naravi stan koji se nalazi u zgradi mješovite uporabe u Petrinji, Ulici Vladimira Nazora 19 (etažno vlasništvo – E-5).

Početna kupoprodajna cijena iznosi 146.800,00 kn (stočetrdesetšesttisućaosamsto kuna).   

 1. Nekretnina (stan) se prodaje u viđenom stanju te su isključeni svi naknadni prigovori ponuditelja.
 2. Rok za dostavu pisanih ponuda za kupnju nekretnine je 15 dana računajući od prvog sljedećeg dana po objavi natječaja.
 3. Na natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.
 4. Prednost pri kupnji nekretnine ima najmoprimac koji stan koristi kao nesamostalni posjednik pod uvjetom da prihvati najveću ponuđenu kupoprodajnu cijenu te da nema dospjelih neplaćenih dugovanja prema Gradu Petrinji kao niti prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Petrinje (Komunalac Petrinja d.o.o., Privreda d.o.o.).
 5. Ponuditelji su prilikom podnošenja ponuda na natječaj dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % utvrđene početne cijene nekretnine (14.680,00 kuna) na žiro - račun Grada Petrinje IBAN: HR 82 23900011832800009, pozivom na broj: HR 68 7889-OIB s naznakom "Jamčevina za Javni natječaj". Odabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.
 6. Ponuda za kupnju nekretnine mora sadržavati:
  1. osobno ime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku, sjedište i OIB pravne osobe s naznakom odgovorne osobe u pravnoj osobi,
  2. broj žiro - računa ili tekućeg računa,
  3. oznaku nekretnine za koju se predaje ponuda za kupnju,
  4. ponuđenu cijenu za nekretninu (brojkama i slovima),
  5. dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  6. preslik domovnice ili osobne iskaznice (fizička osoba), preslik obrtnice (fizička osoba obrtnik), izvadak iz sudskog registra ne stariji od mjesec dana od dana javne objave natječaja (pravne osobe)
  7. dokaz o nepostojanju dugovanja prema Gradu Petrinji,
  8. dokaz o nepostojanju dugovanja prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Petrinje (Komunalac Petrinja d.o.o., Privreda d.o.o.).
 7. Temeljni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u odnosu na početnu cijenu. Ponude ispod utvrđene početne cijene neće se uzeti u obzir. U slučaju identičnih ponuda izbor najpovoljnije ponude izvršit će se, ako je primjenjivo, temeljem točke 4. ovoga natječaja, a ako nije primjenjivo, usmenim nadmetanjem između ponuditelja koji su podnijeli identične ponude.
 8. Gradonačelnik Grada Petrinje će s najpovoljnijim  ponuditeljem sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine u roku od 30 dana od dana kada je najpovoljniji ponuditelj primio odluku o izboru.
 9. Plaćanje kupoprodajne cijene vrši se u roku od 15 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora na žiro - račun Grada Petrinje osim u slučaju iz članka 13. a. Odluke (postojeći najmoprimac koji bude najpovoljniji ponuditelj) kada se plaćanje može dogovoriti u obrocima.
 10. Smatra se da je ponuditelj čija je ponuda prihvaćena, a koji ne sklopi ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine u propisanom roku, odnosno ne uplati kupovnu cijenu, odustao od svoje ponude te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 11. Ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina vraća se u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
 12. Ponude za kupnju nekretnine dostavljaju se u zatvorenim omotnicama, neposredno u Pisarnicu Grada ili preporučenom poštanskom pošiljkom uz naznaku "PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE (kč.br. 313/1 K – E-5, k.o. Petrinja) – NE OTVARAJ !",na adresu: Grad Petrinja, Ulica Ivana Gundulića 2, 44250 Petrinja.
 13. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 14. Otvaranje ponuda za kupnju nekretnina održat će se dana 27. srpnja 2017. godine s početkom u 12:00 sati u Maloj vijećnici Grada Petrinje, Ivana Gundulića 2.
 15. Otvaranju ponuda mogu nazočiti ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici koji su svoja ovlaštenja (punomoći) dužni predati Stručnom povjerenstvu prije početka otvaranja ponuda.
 16. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
 17. Grad Petrinja zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije obvezan prihvatiti niti jednu ponudu za kupnju nekretnina u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditeljima.
 18. Uvid u natječajnu dokumentaciju ponuditelji mogu izvršiti u roku za podnošenje ponuda u zgradi Gradske uprave Grada Petrinje, Ivana Gundulića 2 (soba 24) svakim radnim danom u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

Uvid u stanje nekretnine koja je predmet ovoga natječaja ponuditelji mogu izvršiti uz prethodnu najavu (tel. 044/515-248) u roku za podnošenje ponuda u vremenu od 10:00 do 13:00 sati.

Članak 3.

Javni natječaj provest će Stručno povjerenstvo u sastavu:

 1. Ante Marić, predsjednik,
 2. Marijeta Grabovac Zec, članica i
 3. Igor Karaturović, član.

Stručno povjerenstvo dužno je u svom radu u potpunosti pridržavati se zakonskih propisa, akata i drugih odluka Grada Petrinje te o radu voditi Zapisnik i po završetku postupka dostaviti Gradonačelniku Zaključak s prijedlogom odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

  Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

                                                                                                                GRADONAČELNIK
    Darinko Dumbović

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr