31.05.2017.
   702
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Javni poziv za uvid u spis predmeta PRIVREDA u postupku izdavanja građevinske dozvole za Vodoopskrba Taborište, Hrastovica i Donja Budičina


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Petrinja

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000015
URBROJ: 2176/06-07/5-17-0006

Petrinja, 31.05.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju, HR-44250 Petrinja, Gundulićeva 14

- dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  - građenje građevine: Vodoopskrba naselja Taborište, Hrastovica i Donja Budičina, infrastrukturne namjene za opskrbu pitkom vodom i protupožarnu zaštitu,

  na k.č.br. 4597, 4648/1, 6478, 6538, 7150, 7172 k.o. Petrinja,

  k.č.br. 69, 388, 440/1, 443/3, 612, 613, 616/1, 618/1, 631, 619, 390, 629, 385, 377/2, 376, 378, 379/6, 379/8, 379/7 k.o. Taborište,

  k.č.br. 314, 1215/1, 1238, 1239, 1246, 1248, 1253/1, 1876, 1882, 1888 k.o. Hrastovica,

  k.č.br. 377, 378, 503/1, 503/2, 504/1, 504/2, 543, 730/1, 730/2, 731/1, 732, 738/1, 739/1, 843/2, 843/3, 877/1, 878/5, 878/6, 878/7, 878/8, 879, 881/1, 881/2, 881/5, 881/6, 881/7, 899/1, 899/2, 905, 906/1, 909/2, 911/2, 912/5, 912/6, 913/3, 913/4, 919/3, 920/3, 1586, 1597, 1600/1, 1602, 1603, 1650, 1653 k.o. Donja Budičina,.

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.06.2017. godine od 08.00 do 10.00 sati, na lokaciji – Grad Petrinja, Gradska uprava, I. Gundulića 2 Petrinja, soba 28.

 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Ivan Begić, dipl.pravnik

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr