01.08.2017.
   324
NATJEČAJ
OBAVIJEST o ishodu natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I IMOVINU

KLASA: 370-05/17-01/01
URBROJ: 2176/06-08/7-17-12

Petrinja, 28.7.2017.godine

            PREDMET: Postupak radi prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje

            (stan u Petrinji, Vladimira Nazora 19)

-          obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavljuje se

Grad Petrinja pokrenuo je postupak kupoprodaje nekretnine dana 6. srpnja 2017. godine Odlukom gradonačelnika o pokretanju postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje i objavi javnog natječaja KLASA: 370-05/17-01/01, URBROJ: 2176/06-02-17-7.

Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči Grada Petrinje i internetskoj stranici Grada Petrinje dana 7. srpnja 2017.godine, a obavijest o započetom natječaju u izdanju Večernjeg lista dana 8. srpnja 2017.godine.

Sukladno obvezama koje ima kao tijelo javne vlasti u smislu odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13., 85/15.) Grad Petrinja obavještava zainteresiranu javnost da u predmetnom natječajnom postupku nije pristigla niti jedna ponuda.

PRIVREMENI PROČELNIK

                 Ante Marić, dipl. ing. agr.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr