24.10.2017.
   763
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem službenika

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

KLASA: 112-02/17-01/12
URBROJ: 2176/06-09/1-17-3
Petrinja, 20.10.2017. godine

 

PREDMET: Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute

 

 1. Stručni suradnik za komunalnu infrastruktutu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik građevinske ili tehničke struke.

 

 1. Opis poslova:

Obavlja poslove takvog stupnja složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika.

Stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika.

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija.

 

Vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti.

Prati realizaciju ugovora o obavljanju određenih usluga u području komunalnih djelatnosti; prati rad gradskih komunalnih poduzeća iz oblasti komunalnog gospodarstva; vodi poslove u svezi prijevoza putnika u javnom prometu; poslove u svezi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Petrinje; vodi poslove u svezi autotaksi prijevoza; vodi poslove u svezi uređenja prometa na području Grada (planiranje i regulacija prometa, koordinacija poslova s gradskim komunalnim poduzećem u svezi postavljanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije).

Sudjeluje u postupcima pripremi i provedbe davanaja koncesija, prati relizaciju ugovor o koncesijama iz nadležnosti Odjela, vodi evidencije koncesija te provodi postupke i poduzima druge radnje u svezi koncesija.

Izrađuje posebne uvjete za građenje građevina, izrađuje potvrde glavnih projekata ili ih rješnjem odbija, a sve sukladno zakonskim propisima koji reguliraju područje prostornog uređenja i gradnje.

Sudjeluje u pripremi i provedbi natječaja za održavanje komunalne infrastrukture i natječaja za prijevoz pokojnika koji se provode na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Sudjeluje u postupcima pripreme i provedbe natječaja za davanje u zakup javnih površina.

Surađuje s nadležnim trgovačkim društvima u svezi održavanja komunalne infrastrukture.

Prati propise iz područja komunalnog gospodarstva, izrađuje nacrte i prijedloge akata za Gradsko vijeće, Gradonačelnika ili njihova radna tijela iz nadležnosti Upravnog odjela.

Sudjeluje u izradi nacrta programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Obavlja poslove prikupljanja podataka, njihove analize i obrade, o čemu izrađuje potrebna izvješća u svezi djelokruga poslova radnog mjesta.

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama pročelnika.

 

 1. Podaci o plaći:

 Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,20) i osnovice za izračun plaće.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 103 od 20.10.2017. godine.

Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 28.10.2017. godine.

 

 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjuom.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 

 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),
 3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
 4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
 5. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
 6. Zakon  o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17)
 7. Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13 i 20/17)
 8. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)
 9. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj 82/13)
 10. Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)
 11. Odluka o komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik“, broj 56/12, 05/14, 52/14 i 18/15).

 

Propisi pod rbr. 1. – 10. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr), a propis pod rbr. 11. na web stranici Grada (www.petrinja.hr).

 

 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na web stranici Grada i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni oglas navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

  

                                                                                    PRIVREMENA PROČELNICA

 Vera KAURIN, dipl.iur.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr