20.11.2017.
   468
NATJEČAJ
Javni natječaj za prodaju nekretnine

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADONAČELNIK

KLASA: 943-01/17-01/41
URBROJ: 2176/06-02-17-18
Petrinja, 16.11.2017. godine                                                

 

Na temelju članka 12. stavka 1. Odluke o stjecanju, upravljanju, korištenju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Petrinje (Službeni vjesnik broj 33/10., 6/15. – dalje u tekstu: Odluka) i članka 2. Programa prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Petrinje za 2017. godinu (Službeni vjesnik broj 57/16., 67A/16), a u vezi s člankom 49. stavkom 4. točke 7. Statuta Grada Petrinje (Službeni vjesnik broj 14/13., 52/14.) Gradonačelnik Grada donosi sljedeću

 

O D L U K U
o pokretanju postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje
i objavi javnog natječaja (kč.br. 1139, k.o.Petrinja)

 

Članak 1.

Pokreće se postupak prodaje sljedeće nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje:

 • čest.kat.br. 1139 SKLADIŠTE, POSLOVNE ZGRADE, PROIZVODNE HALE, KOTLOVNICA, SUŠARA, CIKLON RADIONE, PORTA, INDUSTRIJSKO DVORIŠTE ukupne površine 5965 m2, upisana u ZK ulošku broj 9794, k.o. Petrinja, u naravi objekti i zemljište bivšeg trgovačkog društva Gradska stolarija d.o.o. u Petrinji, Mije Srnaka 51.

            Energetski certifikat: razred G

Početna kupoprodajna cijena: 800.000,00 kuna.

       Napomena: Dio nekretnine (uredski prostor površine 100 m2, dio proizvodnog prostora površine 100 m2  i dio skladišnog prostora površine 1000 m2) nalazi se u zakupu do 30. rujna 2018. godine.    

Nekretnina se prodaje u viđenom stanju (pravnom i materijalnom) te su isključeni svi naknadni prigovori ponuditelja.

Nekretnina se prodaje temeljem javnog natječaja putem zatvorenih ponuda, a isti se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Petrinje, internetskim stranicama Grada Petrinje i u dnevnom listu (obavijest o raspisanom natječaju).

  

Članak 2.

 Utvrđuje se natječajni tekst:                                                                                                                                                         

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje

 1. Predmet natječaja je kupoprodaja nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje :

       -    čest.kat.br. 1139 SKLADIŠTE, POSLOVNE ZGRADE, PROIZVODNE HALE, KOTLOVNICA, SUŠARA, CIKLON RADIONE, PORTA, INDUSTRIJSKO DVORIŠTE ukupne površine 5965 m2,  upisana u ZK ulošku broj 9794, k.o. Petrinja, u naravi objekti i zemljište bivšeg trgovačkog društva Gradska stolarija d.o.o. u Petrinji, Mije Srnaka 51, energetski certifikat: razred G

Početna kupoprodajna cijena: 800.000,00 kuna.

      

 1. Nekretnina se prodaje u viđenom stanju (pravnom i materijalnom) te su isključeni svi naknadni prigovori ponuditelja.
 2. Rok za dostavu pisanih ponuda za kupnju nekretnine je 15 dana računajući od prvog sljedećeg dana po objavi natječaja.
 3. Na natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe.
 4. Ponuditelji su prilikom podnošenja ponuda na natječaj dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % utvrđene početne kupoprodajne cijene (80.000,00 kuna) na žiro - račun Grada Petrinje IBAN: HR 82 23900011832800009, pozivom na broj: HR 68 7889-OIB s naznakom "Jamčevina za Javni natječaj". Odabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

 

 1. Ponuda za kupnju nekretnine mora sadržavati:

 

 1. osobno ime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku, sjedište i OIB pravne osobe s naznakom odgovorne osobe u pravnoj osobi,
 2. broj žiro - računa ili tekućeg računa,
 3. oznaku nekretnine za koju se predaje ponuda,
 4. ponuđenu cijenu za nekretninu (brojkama i slovima),
 5. dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 6. presliku domovnice ili osobne iskaznice (fizička osoba), presliku obrtnice (fizička osoba obrtnik), izvadak iz sudskog registra ne stariji od mjesec dana od dana javne objave natječaja (pravna osoba),
 7. dokaz o nepostojanju dugovanja prema Gradu Petrinji,
 8. dokaz o nepostojanju dugovanja prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Petrinje (Komunalac Petrinja d.o.o., Privreda d.o.o.).

 

 1. Temeljni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviši ponuđeni iznos za kupnju nekretnine u odnosu na početnu cijenu. Ponude ispod utvrđene početne cijene neće se uzeti u obzir. U slučaju identičnih ponuda izbor najpovoljnije ponude izvršit će se usmenim nadmetanjem između ponuditelja čije su ponude utvrđene jednakima.
 2. Odluku u ovome postupku donosi Gradsko vijeće Grada Petrinje. U slučaju izbora najpovoljnije ponude gradonačelnik Grada Petrinje će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine u roku od 30 dana od dana kada je najpovoljniji ponuditelj primio odluku o izboru.
 3. Plaćanje kupoprodajne cijene vrši se u roku od 15 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora na žiro - račun Grada Petrinje.
 4. Smatra se da je ponuditelj čija je ponuda prihvaćena, a koji ne sklopi ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine u propisanom roku, odnosno ne uplati kupoprodajnu cijenu, odustao od svoje ponude te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 5. Ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina vraća se u roku od 15 dana od donošenja odluke u ovome postupku.
 6. Ponude za kupnju nekretnine dostavljaju se u zatvorenim omotnicama, neposredno u Pisarnicu Grada ili preporučenom poštanskom pošiljkom uz naznaku "PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE (kč.br. 1139, k.o. Petrinja) – NE OTVARAJ !", na adresu: Grad Petrinja, Ulica Ivana Gundulića 2, 44250 Petrinja.
 7. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 8. Otvaranje ponuda za kupnju nekretnina održat će se dana 11.12.2017. godine s početkom u 1300sati u Maloj vijećnici Grada Petrinje, Ivana Gundulića 2.
 9. Otvaranju ponuda mogu nazočiti ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici koji su svoja ovlaštenja (punomoći) dužni predati Stručnom povjerenstvu prije početka otvaranja ponuda.
 10. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke u ovome postupku.
 11. Grad Petrinja zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije obvezan prihvatiti niti jednu ponudu za kupnju nekretnina u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditeljima.
 12. Uvid u natječajnu dokumentaciju ponuditelji mogu izvršiti u roku za podnošenje ponuda u zgradi Gradske uprave Grada Petrinje, Ivana Gundulića 2 (soba 24) svakim radnim danom u vremenu od 1100 do 1300 sati.

Uvid u stanje nekretnine koja je predmet ovoga natječaja ponuditelji mogu izvršiti uz prethodnu najavu (tel. 044/515-248) u roku za podnošenje ponuda u vremenu od 800 do 1000 sati.

 

Članak 3.

Javni natječaj provest će Stručno povjerenstvo u sastavu:

 1. Ante Marić, predsjednik,
 2. Marijeta Grabovac Zec, članica i
 3. Igor Karaturović, član.

Stručno povjerenstvo dužno je u svom radu u potpunosti pridržavati se zakonskih propisa, akata i drugih odluka Grada Petrinje te o radu voditi Zapisnik i po završetku postupka dostaviti Zaključak s prijedlogom odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

                                                                                                                                                                                                                                                                            GRADONAČELNIK

                                                                                                  Darinko Dumbović

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr