30.11.2017.
   580
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu

KLASA: 112-02/17-01/13
URBROJ: 2176/06-09/1-17-4
Petrinja, 29.11.2017. godine

PREDMET: Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute

 1. Referent – poljoprivredni redar - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, srednja stručna sprema poljoprivredne ili vetrinarske struke.
 1. Opis poslova:

  Obavlja poslove takvog stupnja složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.
  Stupanj samostalnosti uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika.
  Stupanj odgovornosti  uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.
  Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela.

  Utvrđuje da li vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta potpuno i pravilno provode mjere propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Odlukom o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Petrinje.

  Uz nazočnost vlasnika odnosno ovlaštenika poljoprivrednog zemljišta sastavlja zapisnik o izvršenom nadzoru.

  Donosi rješenja o obvezi, načinu i roku izvršenja obveze, a u slučaju neizvršenja naređuje izvršenje iste putem treće osobe na trošak obveznika.

  Pokreće prekršajni postupak za prekršaj počinjen neizvršavanjem mjera propisanih Zakonom i Odlukom, a za koje nisu propisane kaznene odredbe propisane Zakonom, te u tom postupku surađuje s poljoprivrednom inspekcijom.

  Naplaćuje novčane kazne na licu mjesta;

  izdaje obavezne prekršajne naloge.

  Upozorava pravne i fizičke osobe  na  propuste i radnje koje nisu u skladu s Odlukom, te  zahtjeva  poduzimanje odgovarajućih mjera

  Vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti.

  Rješenjem   naređuje  fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja poljoprivrednog zemljišta i rudina u skladu sa Zakonom i Odlukom.

  Izrađuje izvješća iz svoga djelokruga i vodi potrebne evidencije o stanju poljoprivrednog zemljišta.

  Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga po nalogu i uputama pročelnika.
 1. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (1,75) i osnovice za izračun plaće.

  Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 117 od 29.11.2017. godine.

  Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 07.12.2017. godine.
 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjuom.

  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

  Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

  Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.
 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),
  3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
  4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
  5. Zakon o poljoprivredi (NN 30/15 )
  6. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, 48/15)
  7. Zakon o šumama (NN 140/0582/06129/0880/10124/1025/12, 68/12148/1394/14)    
  8. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada (Sl. vj. 24/10)

   Propisi pod rbr. 1. – 7. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr), a propis pod rbr. 8. na web stranici Grada Petrinje(www.petrinja.hr).
 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na web stranici Grada i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni oglas navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

                                                                                               PRIVREMENI PROČELNIK

Ante MARIĆ, dipl.ing.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr