11.12.2017.
   754
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Petrinja
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000005
URBROJ: 2176/06-07/3-17-0006
Petrinja, 11.12.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

PRIVREDA d.o.o., HR-44250 Petrinja, Gundulićeva 14

- dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru:
 • rekonstrukcija građevine: dobavni cjevovod Hrastovica – VS Zebinac, građevina infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - 2. skupine zahtjevnosti,

  na  k.č.br. 50, 51, 53, 202, 203, 494, 495, 496, 497, 553/2, 670, 690, 692, 693/1, 693/3, 695, 696, 748, 753, 760, 762, 837, 838, 843, 1273/1, 1317/1, 1319, 1320, 1321, 1322, 1325, 1326, 1351, 1356/1, 1356/2, 1359/2, 1363/2, 1874, 1880, 1881, 1885, 1887, 1888, k.o. Hrastovica, 

  k.č.br. 39, 118, 119/1, 119/2, 120, 121/1, 130, 131, 141, 143, 144, 145, 146, 156, 160, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 184, 185, 205, 209, 220, 221, 700, 703, 704, 707, 709, 710, 713, 715, 719, 722, 724, 727, 729, 747, 888, 890, 895, 896, 897, k.o. Cepeliš,

  k.č.br. 428, 432, 433/1, 433/2, 447, 461, 462/1, 464/5, 472, 473/1, 485, 486, 490, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 524, 525, 1366, 1383/3, k.o. Križ Hrastovački, i

  k.č.br. 4633/1 k.o. Petrinja.
 1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.12.2017. godine od 08:30 do 10:30 sati, na lokaciji – Grad Petrinja, Gradska uprava, I. Gundulića 2, HR-44250 Petrinja, soba 28.

 2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

  Sukladno članku 141. stavku 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), stranke u postupku izdavanje ove dozvole su Podnositelj zahtjeva, vlasnici nekretnina iz točke I. ovoga poziva, i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretninama.

 3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Ivan Begić, dipl.pravnik

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr