11.12.2017.
   584
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
Upravni odjel za komunalne djelatnosti

KLASA: 112-02/17-01/11
URBROJ: 2176/06-09/1-17-3
Petrinja, 8.12.2017. godine

 

PREDMET: Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute

 

 1. Samostalni upravni referent za administrativne ovrhe - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke.
 1. Opis poslova:

  Obavlja poslove takvog stupnja složenosti  koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela.

  Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika.

  Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.

  Stupanj stručne komunikacije uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

  Vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u svezi  administrativnih ovrha komunalne naknade, vodne naknade, komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru po dostavljenoj dokumentaciji od strane upravnog odjela nadležnog za financije; prati propise koji se odnose na administrativne ovrhe, vodi evidencije u svezi  administrativnih ovrha.

  Sudjeluje u postupcima pripreme dokumentacije za nadmetanje u svezi davanja koncesija i izradi ugovora o koncesijama iz nadležnosti Odjela.

  Priprema i  sudjeluje u provedbi natječaja za davanje u zakup javnih površina.

  Sudjeluje u pripremi i provedbi natječaja za održavanje komunalne infrastrukture koji se provode na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu.

  Sudjeluje u pripremi i prijavi programa za razvoj, izrađuje nacrte i prijedloge akata za Gradsko vijeće, Gradonačelnika ili njihova radna tijela u svezi s poslovima iz djelokruga rada Odjela.

  Obavlja poslove prikupljanja podataka, njihove analize i obrade, o čemu izrađuje potrebna izvješća u svezi djelokruga poslova radnog mjesta.

  Sudjeluje u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz nacionalnih i europskih fondova.

  Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama pročelnika.
 1. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,35) i osnovice za izračun plaće.

  Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 122. od 8.12.2017. godine.

  Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 16.12.2017. godine.
 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjuom.

  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

  Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

  Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 2. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti:
  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),
  3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
  4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
  5. Opći porezni zakon („Narodne novine“, broj 147/08 i 18/11),
  6. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11),
  7. Ovršni zakon („Narodne novine“, broj 139/10, 125/11, 150/11, 154/11 – Uredba 12/12; („Narodne novine“, broj 57/96, 29/99, 42/00 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05 i 121/05 i 67/08)
  8. Zakon o provedbi ovrha na novčanim sredstvima (“Narodne novine“ broj 91/10 112/12) i
  9. Zakon o obveznim odnosima „Narodne novine“ broj 35/05, 41/08).

   Propisi pod rbr. 1. – 9. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).
 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na web stranici Grada i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

  Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni oglas navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

                                                                                              PRIVREMENA PROČELNICA

Vera KAURIN, dipl.iur.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr