11.12.2017.
   625
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
STRUČNA SLUŽBA GRADA

KLASA: 112-02/17-01/18
URBROJ: 2176/06-09/1-17-3
Petrinja, 8.12.2017. godine

 

PREDMET: Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute

 

 1. Referent u Pisarnici - arhivar - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, srednja stručna sprema upravne, ekonomske, tehničke struke ili završena gimnazija.
 1. Opis poslova:

  Obavlja poslove takvog stupnja složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

  Stupanj samostalnosti uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika.

  Stupanj odgovornosti  uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

  Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela.

  Pomaže voditelju Pisarnice kod sljedećih poslova, kao što su: prijam i razvrstavanje akata i drugih pošiljki, upisivanje akata u propisane očevidnike i vođenje propisanih očevidnika o aktima i uredskom poslovanju u klasičnom i elektronskom obliku, otpremu akata i drugih pošiljki.

  Vodi i organizira pismohranu i brine o zakonitom postupanju s arhivskom građom, provodi postupak odabira i izlučivanja arhivske građe prema važećim propisima.

  Postupa po zahtjevima pravnih i fizičkih osoba u svezi omogućavanja uvida odnosno dobivanja podataka iz arhive; pokreće odnosno inicira postupak ishođenja odobrenja za uništenje izdvojene građe odnosno arhive kojoj je istekao rok čuvanja te ga provodi do njegovog okončanja. Vodi zapisnik o preuzimanju građe drugih ustanova ukoliko za to postoji interes Grada, odnosno ustupa građu Gradske uprave nadležnom arhivu. Prati i primjenjuje zakonske i podzakonske akte iz svoga djelokruga, te predlaže donošenje općih akata iz predmetne materije. Zadužen je za uredno vođenje arhivske knjige s cjelokupnim propisom arhivske građe, te drugih evidencija na temelju kojih izdaje preslike dokumenata i uvjerenja za potrebe fizičkih i pravnih osoba. Izrađuje nacrt prijedloga akta o načinu čuvanja, korištenja i izlučivanja arhivske građe, kao i posebne liste s rokovima čuvanja iste. Brine se da arhivska građa koja se smješta u prostorije arhive bude u sređenom stanju, a prostorije adekvatne te da ispunjavaju zakonske uvjete.

  Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama voditelja Pisarnice i pročelnika.
 1. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (1,75) i osnovice za izračun plaće.

  Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 122 od 08.12.2017. godine.

  Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 16.12.2017. godine.
 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjuom.

  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

  Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

  Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.
 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),
  3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
  4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09).

   Propisi pod a) – d) mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).
 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na web stranici Grada i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

  Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni oglas navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

PRIVREMENI PROČELNIK

Igor KARATUROVIĆ, dipl.iur.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr