08.01.2018.
   449
NATJEČAJ
Postupak radi prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje (građevinsko zemljište u Petrinji, Ulica Mije Biljana)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I IMOVINU

KLASA: 943-01/16-01/23
URBROJ: 2176/06-08/1-17-30
Petrinja, 19.12.2017. godine

 

PREDMET: Postupak radi prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje (građevinsko zemljište u Petrinji, Ulica Mije Biljana)

  • obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavljuje se

Grad Petrinja pokrenuo je postupak kupoprodaje nekretnine dana 21.11.2017. godine Odlukom gradonačelnika o pokretanju postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje i objavi javnog natječaja KLASA: 943-01/16-01/23, URBROJ: 2176/06-02-17-24.

Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči Grada Petrinje i internetskoj stranici Grada Petrinje dana 23.11.2017.godine, a obavijest o započetom natječaju u izdanju Večernjeg lista dana 23.11.2017.godine.

Sukladno obvezama koje ima kao tijelo javne vlasti u smislu odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13., 85/15.) Grad Petrinja obavještava zainteresiranu javnost da u predmetnom natječajnom postupku kao najpovoljnija ponuda odabrana zajednička ponuda Tomislava Baljka i Giuliana Marasa koja je u cijelosti udovoljila natječajnim uvjetima te je pravodobno podnesena.

S odabranim ponuditeljima bit će zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine.

 

PRIVREMENI PROČELNIK

Ante Marić, dipl. ing. agr.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr