01.02.2018.
   1009
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem namještenika/ca - podaci i upute

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
STRUČNA SLUŽBA GRADA

KLASA: 112-02/18-01/06
URBROJ: 2176/06-04/1-18-4
Petrinja, 31.01.2018. godine

 

PREDMET: Javni natječaj za prijem namještenik/ca – podaci i upute

 1. Namještenik/ca za pomoćne poslove – domaćin/ica - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, završena osnovna škola.
 1. Opis poslova:

Stupanj složenosti: obavlja poslove takvog stupnja složenosti koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke poslove;

Stupanj odgovornosti: uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi;

Obavlja poslove posluživanja gostiju, dužnosnika Grada, članova predstavničkog tijela i čelnika upravnih tijela Grada, vodi priručnu kuhinju i brine se o čistoći i urednosti priručne kuhinje i prostora za službene i radne sastanke, brine o inventaru priručne kuhinje, priprema i poslužuje razne vrste napitaka, brine se o nabavci potrebnih namirnica, oprema te priboru za priručnu kuhinju, vodi evidenciju utrošenih sredstava u priručnoj kuhinji, obavlja i druge poslove po nalogu i uputama pročelnika.

 1. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (1,15) i osnovice za izračun plaće.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 10 od 31.01.2018. godine.

Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 08.02.2018. godine.

 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjuom.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 1. Izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti:
  1. Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14),
  2. Statut Grada Petrinje („Službeni vjesnik“ broj 14/13, 52/14 i 68/17),
  3. opća enciklopedija (svi izdavači),
  4. Internet stranice Grada Petrinje, http://www.petrinja.hr/ .

Propis pod a)  mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr, a propis pod b) na web stranici Grada (www.petrinja.hr).

 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na web stranici Grada i na oglasnoj ploči Grada, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni oglas navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

                                                                                              PRIVREMENI PROČELNIK

     Igor Karaturović, dipl.iur.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr