08.02.2018.
   1092
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Javni poziv za obavljanje poslova mrtvozornika

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
Upravni odjel za društvene djelatnosti

p.p. 107, 44 250 Petrinja
tel. (044) 515-236
fax: (044) 515-255
e-mail: gospodarstvo@petrinja.hr

KLASA: 500-01/17-01/04
URBROJ: 2176/06-06/1-18-3
Petrinja, 8. veljače 2018

 

                                                   J A V N I     P O Z I V

 

Grad Petrinja poziva sve zainteresirane osobe s područja Grada Petrinje da se prijave u roku od osam (8) dana Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Petrinje za obavljanje poslova mrtvozornika.

Nakon razmatranja zaprimljenih prijava Gradsko vijeće Grada Petrinje predlaže Skupštini Sisačko - moslavačke županije imenovanje mrtvozornika o čemu Skupština donosi konačnu odluku, uz uvjet da prijavitelji ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje poslova mrtvozornika.

Uz prijavu je potrebno poslati kraći životopis.

 

                                                                                              PRIVREMENI  PROČELNIK  

sc. Joso GRAHOVAC

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr