17.04.2018.
   898
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Javni poziv na uvid u spis predmeta - Albert Ivanović

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Petrinja
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000030
URBROJ: 2176/06-07/3-18-0005
Petrinja, 17.04.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ALBERT IVANOVIĆ, HR-44250 BREST POKUPSKI, BREST POKUPSKI 56

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • Prenamjenu i dogradnju stambene građevine u stambeno poslovnu građevinu, na k.č.br. 1877/1 (303/1) k.o. Petrinja (Petrinja, Artura Turkulina 10),

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.2018 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Grad Petrinja, Gradska uprava, I. Gundulića 2 HR-44250 Petrinja, soba 28.
    • Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.

  4. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 

VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Ivan Begić, dipl.pravnik

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr