21.09.2018.
   563
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Petrinja

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000002
URBROJ: 2176/06-07/3-18-0004

Petrinja, 20.09.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

NIL-Ž d.o.o., HR-44250 Petrinja, Sisačka 116

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • rekonstrukciju-prenamjenu dijela tvornice za proizvodnju opekarskih proizvoda sa skladištem u drvno prerađivačko postrojenje,

na  k.č.br. 1374/2 k.o. Petrinja (Petrinja, Sisačka 116).

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.10.2018 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Grad Petrinja, Gradska uprava, HR-44250 Petrinja, I. Gundulića 2, soba 28.

  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Ivan Begić, dipl.pravnik

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr