17.12.2018.
   448
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Petrinje

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17) i članka 36. stavka 1. točke 41. Statuta Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 14/13, 52/14 i 68/17), Gradsko vijeće Grada Petrinje u nastavku 09. sjednice održanom 01. ožujka 2018. godine donijelo je

 

O D L U K U
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Petrinje

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Petrinje.

 

Članak 2.

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada su:

  • kontrola lokacija putem komunalnog redarstva,
  • postavljanje znakova zabrane odbacivanja otpada,
  • objava informacija na internetskim stranicama Grada o načinu prijave nepropisno odbačenog otpada,
  • distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem isporučitelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, korisnog otpada, glomaznog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
  • periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na području Grada Petrinje putem ovlaštenog davatelja usluge prikupljanja komunalnog otpada Grada Petrinje,
  • objava na internetskim stranicama Grada i ovlaštenog davatelja usluge prikupljanja komunalnog otpada Grada Petrinje o načinu zbrinjavanja otpada koji nije mješoviti komunalni otpad.

Članak 3.

Za realizaciju mjera navedenih u članku 2. ove Odluke financijska sredstva osigurat će se u Proračunu Grada Petrinje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Grada Petrinje.

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/18-01/12
URBROJ: 2176/06-01-18-1                   

Petrinja, 01.03.2018. godine   
   

P R E D S J E D N  I C A

Magdalena KOMES, dipl. iur.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr