09.01.2019.
   571
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Javni poziv za uvid u spis predmeta - MIRELA BOŽURIĆ iz Novog Farkašića 77

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Petrinja
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000051
URBROJ: 2176/06-07/11-19-0006

Petrinja, 09. 01. 2019. godine

ĐURO HOIĆ
Narangba, Dean Drive 51-55
Australija

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MIRELA BOŽURIĆ iz Novog Farkašića 77 - dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
    • građenje stambene građevine

      u Novom Farkašiću bb, na novoformiranoj građevnoj čestici 3626/7 (139/3) k.o. Gorske Mokrice.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.2019 u 12:00 sati, na lokaciji – Petrinja, Ivana Gundulića 2, soba 3 - prizemno.

  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Rada Jajčinović, arh.teh.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr