23.07.2019.
   259
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje ceste na Slatini u Petrinji

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Petrinja
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000006
URBROJ: 2176/06-07/11-19-0007

Petrinja, 19. 07. 2019. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD PETRINJA iz Petrinje, Ivana Gundulića 2

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
    • građenje ceste na Slatini, u Petrinji, na katastarskim česticama k.č.br.: 1383/1, 1384/1, 1384/2, 1384/3, 1386/1, 1387, 1390, 1391,  1397/2, 1396, 1395/1, 1394/3, 1394/4, 1383/2, 1381/4, 1370/5, 1371/8, 1371/9, 1371/10, 1371/4, 1372/3, 1373/3 i 1373/2 k.o. Petrinja.
  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02. 08. 2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Petrinja, Ivana Gundulića 2, soba 3 - prizemno.

    • Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

  2. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Rada Jajčinović, arh.teh.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr