14.06.2017.
   693
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Javni poziv za uvid u spis predmeta IVICA GALIJANIĆ


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Petrinja

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000040
URBROJ: 2176/06-07/5-17-0006

Petrinja, 14.06.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

IVICA GALIJANIĆ, HR-44250 PETRINJA, OTOKARA KERŠOVANIJA 10

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    1. rekonstrukciju građevine: rekonstrukcja i dogradnja građevine stambeno pomoćne namjene,
      na građevnoj čestici k.č.br.3266/13 (4609/19) k.o. Petrinja (Petrinja, Otokara Keršovanija 10).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  27.06.2017. godine od 08.00 do 10:00 sati, na lokaciji – Grad Petrinja, Gradska uprava, I. Gundulića 2 Petrinja. soba 28.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Ivan Begić, dipl.pravnik

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr