09.01.2019.
   1036
Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA         
GRAD PETRINJA                                                                                           
GRADONAČELNIK

KLASA: 410-01/19-01/01
URBROJ:2176/06-02-19-3

Petrinja, 09.01.2019. godine

 

GRAD PETRINJA
Objavljuje savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za

Nacrt prijedloga
ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA ZA DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I SMJEŠTAJA U TURIZMU

 

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da

najkasnije do 23. siječnja 2019. godine

dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke, putem pošte ili osobno na adresu Grad Petrinja, 44250 Petrinja, Ivana Gundulića 2 ili slanjem e-maila na adresu ivana.kordic@petrinja.hr ili financije@petrinja.hr. 

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na kojeg se odnose.

Po provedenom savjetovanju, Grad Petrinja izvijestiti će javnost o rezultatima savjetovanja.

 

TEKST AKTA:

Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 115/16 i 106/18), članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu ("Narodne novine", broj 01/19) i članka 36. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/13, 52/14, 68/17, 09/18 i 13/18 - ispr. i 59/18 ), Gradsko vijeće Grada Petrinji na 20. sjednici održanoj XX. siječnja 2019. godine donijelo je

 

O D L U K U
o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

 

Članak. 1.

Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor i  smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu koji se nalaze na području Grada Petrinje.

 

Članak 2.

Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se ovisno o području unutar Grada Petrinje gdje se nalazi soba, apartman i kuća za odmor odnosno smještajna jedinica u kampu i/ili kamp odmorištu, kako slijedi:

 

Područje

Razred turističkog mjesta na području Grada Petrinje

Visina paušalnog poreza po krevetu

Petrinja

B razred

255,00 kn

Ruralno područje Grada Petrinje (ostala naselja)

D razred

150,00 kn

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a objavit će se u "Službenom vjesniku" Grada Petrinje.

 

GRAD PETRINJA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 410-01/19-01/01
URBROJ:2176/06-01-19-2

Petrinja, XX.01.2019. godine

P R E D S J E D N I C A

Magdalena KOMES, dipl. iur.

 

 

Obrazloženje:

Pravni temelj za donošenje ove Odluke je članak 57. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” br. 115/16 i 106/18 - dalje u tekstu Zakon), članak 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (“Narodne novine”, br. 01/19) i članak 36. stavak 1. točka 7. Statuta Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/13, 52/14, 68/17, 09/18 i 13/18 - ispr. i 59/18 )

Dana 30.11.2018. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“,  br. 106/18) u kojem je utvrđena obveza predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave da donese odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1.500,00 kuna. Odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave može se mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjuje se od 1. siječnja sljedeće godine do donošenja nove odluke kojom će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.

Za 2019. godinu odluku o visini paušalnog poreza predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave obvezna su donijeti do 31. siječnja 2019. godine te je dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 15. veljače 2019. godine. Predložena odluka primjenjivala bi se sve do donošenja nove odluke. Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu iznosila bi 750,00 kuna.

Pravilnikom o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu propisuju se kriteriji po kojima će predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave propisati visinu paušalnog poreza na dohodak i djelatnosti koje se mogu paušalno oporezivati, visina i način utvrđivanja godišnjega paušalnog dohotka, godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, rokove plaćanja poreza, evidencije i izvješća te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja u skladu s člankom 82. stavkom 9. Zakona. o porezu na dohodak.

Člankom 2. Pravilnika određeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu te da se visina paušalnog poreza utvrđuje po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

Predloženom odlukom iznos paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu ostaje na dosadašnjem iznosu, odnosno ne povećava se.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr